به یک آشپز مسلط به امور فست فود با سلیقه و صاحب سبک و سابقه کاری نیازمندیم
حقوق و مزایا قابل مذاکره((بسته به میزان تخصص شما))
با جای خواب
به یک کارگر ساده آشنا به امور فست فود برای یک شیفت صبح نیازمندیم
با حقوق و مزایا مکفیشماره تماس