همکار ادمین مزون زنانه با سابقه کاری به صورت حضوری داخل مزون،وهمکار فروشنده خانم به صورت حضوری داخل مزون،ساعت کاری ۱۱ صبح تا ۷ شب،با یک روز اف در هفته،سن ۲۰ تا ۳۰،رزومه کاری به شماره *********** ارسال شودشماره تماس