((حقوق‌ثابت‌تنها‌فریبی‌است‌برای‌فراموش‌کردن‌اهدافتان))

مابه‌شما کمک میکنیم‌به‌درآمدهای‌بالا‌برسید‌
بدون‌هیچ‌هزینه‌وسرمایه‌ای

آموزش‌رایگان وحمایت‌وپشتیبانی‌ازما
انگیزه‌وپشتکار‌از شما

اگردنبال‌یک‌شغل‌متفاوت‌میگردی‌که‌بتونی‌رویاهاتوبسازی
من‌پیشنهادمیکنم‌یک‌تماس‌با‌ما‌بگیر!!!

@@مزایای‌همکاری‌باما@@

رکورداربیشترین‌فروش‌درمنطقه
تضمین‌درآمددورقمی‌از‌ماه‌اول
امکان‌ارتقا‌شغلی
آموزش‌گام‌به‌گام‌وتخصصی‌درحین‌کار
آگهی‌نامحدود‌ماهانه
تسویه‌درجا
محیط‌دوستانه‌وفضای‌رقابتی
بدون‌نیاز‌به‌سابقه
بدون‌نیاز‌به‌سرمایه
بدون‌نیاز‌به‌مدرک‌ومعرف
محل‌کار نزدیک مترو
جوایز‌ارزنده‌به‌نفرات‌برتر‌(سکه‌تمام‌بهار‌)

الان‌وقتشه بایک‌تماس‌شرایط‌زندگی‌خودت‌واطرافیانتو
تغییر بدی.
درآمدتضمینی‌ماهانه‌حداقل‌۲۰میلیون‌به‌بالا
این‌شعار‌نیست‌این‌حداقل‌درآمد‌پرسنل مجموعه‌ماست
که‌درحال‌حاضر‌مشغول‌به‌کارهستن.
منتظر‌تماس‌آقایون‌عاشق پول‌وباانگیزه‌هستم

شماره تماس

بازاریابی و فروش, بازاریابی و فروش در صادقیه