فقط تماس ( پیام پاسخگو نیستم )

به تعدادی جوان فعال جهت فروشندگی در بخش های مختلف فروش شرکت به همکار نیازمندیم

برای نیروهای فعال ( پاداش و مزایا ) در نظر گرفته شده است

برای مصاحبه لطفا تماس بگیرید

مدیر فروش : اقای شکوریشماره تماس