این شرکت جهت تکمیل کادر خود به یک حسابدار باسابقه مسلط به تمام امور حسابداری و مالیاتی نیازمند است .
زمینه کاری قطعات صنعتی می‌باشد.
لطفا رزومه کاری ارسال شود

شماره تماس

مالی و حسابداری و حقوقی, مالی و حسابداری و حقوقی در بهارستان