شرکتی معتبر تعدادی حسابدار مبتدی و حرفه ایی استخدام مینماید.

شرایط استخدام
عدم اعتیاد
عدم سو پیشینه
تسلط به لیست بیمه و تامین اجتماعی
تسلط با اصول و مبانی حسابداری
حداقل لیسانس
ساعت کاری
شنبه الی چهارشنبه ۸:۰۰الی ۱۷:۰۰
پنج شنبه ۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰
ارسال رزومه در واتس آپ شماره مندرج در آگهیشماره تماس