شرکتی با حجم کاری کم نیاز به همکار حسابدار ، جهت انجام محاسبات ارزش افزوده ، حقوق و بیمه ماهیانه، نوشتن دفاتر مالی و گزارش فصلی دارد. محل دفتر میدان آرژانتین خیابان الوند میباشد‌
***********شماره تماس