با سلام
کارگاهی واقع در شهرک صنعتی ولیعصر
بین قلعه نو و قرچک
جنب روستای مقیم آباد
جهت همکاری به نیروهای ذیل نیازمند میباشد
به یک سرپرست جوان و فعال در خط تولید نیازمندیم
راسته دوز
فیلتودوز
الیک زن
۵نخ زن
دمپا زن
سرکمر زن
تو جیبی دوز
زیگزال زن
اتو کار
مادگی دکمه زن
دارای ییمه تامین اجتماعی
دارای سرویس میباشد
در ضمن نیروهای جوان و فعال می‌پذیرد
حقوق مکفی
یک زود جوان هم برای سرایه داری نیازمندیم
دارای اتاق سرایه داری میباشد کسی برای ضمانت حتما باید داشته باشندشماره تماس