به تعدادی سالن کار ویکنفر قلیان زن در سفره خانه سنتی باشرایط زیر نیازمندیم
همراه داشتن مدارک شناسایی
صبحانه ناهار شام وانعام خوب همراه با جای خواب
ساعت کاری 12ظهرتا12شبشماره تماس