مجموعه برگر های تخصصی لاویا در نظر دارد برای تکمیل کادر خود از
صندوقدار خانم
تحویل دار ( کانترکار) خانم و آقا
سالن کار خانم و آقا
نیرو آشپزخانه خانم و آقا
پیک موتوری
با بیان و ظاهری آراسته دعوت به همکاری می نماید
همراه با وعده غذایی نهار و شام
2 روز مرخصی در ماه با حقوق
بیمه
1 روز مرخصی در هفته
سرویس برگشت برای شیف شب
امکان افزایش حقوق و پاداش
مصاحبه فقط به صورت حضوری با تکمیل فرم استخدام
جهت هماهنگی تماس گرفته شودشماره تماس