کارمند خانم جهت انجام کار اداری
با روابط عمومی قوی, منظم , با انرژی
ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷ پنجشنبه ۹ الی ۱۳
مجرد تا ۳۵ سال لطفآ
کار در ضمیمه فروش قطعات صنعتی مورد نیاز کارخانجات
مناسب افراده با انگیزه
ارتباط از طریق تماس یا ارسال مشخصات از واتساپشماره تماس