به تعدادی نیروی خانم جهت کار در مشاور املاک
پاسخگویی
وکارای دفتری نیازمندیم

تاسقف حقوقی 9 ملیون تومان درماه

متقاضی عزیز شرایط زیر و داشته باشند

سن نهایتا40
مجرد
پرانرژی
دارای فن بیان بالا باروابط اجتماعی قویشماره تماس