فراخان جهت همکاری نصاب کاغذ دیواری پوستر شرکت فنی ساختمانی راشن پیشتاز
به چند تن نصاب کاغذ با ابزار و لوازم کامل⚒️️نیازمندیم
کاره به صورت پورسانتی میباشد
تمیز و بادقت مشتری مدار وتعد کاری داشتن
نکته
باشخصی قراردادکاری ثبت میشود از ایشان سفته جهت ضمانت کاری گرفته شود
درصورت عدم پاسخگویی داخل وات ساپ پاسخگو شما عزیزان هستیمشماره تماس