دعوت به همکاری از واجدین شرایط
اقایان وخانم ها 18تا 45سال
حداقل دیپلم
روابط عمومی قوی
امکان رفتن ماموریت شهرستان
منظم و دقیق
درآمد بالا بدون سقف
ارتقاء شغلی
بیمه
حقوق ثابت
مزایاو…..

محدوده شرکت(یادگار امام)شماره تماس