پرستار دارای با حوصله،مودب،وقت شناس، و بقیه موارد تلفنی صحبت می کنیم،برای پسر بچه چهارساله نیازمندیم،ساعت کاری دو روز در هفته هفت تا چهار،سه روز از ده و نیم تا چهار

شماره تماس

درمانی و زیبایی و بهداشتی, درمانی و زیبایی و بهداشتی در سیزده آبان