موسسه آموزشی نوین
یک پرسنل خانم با شرایط زیر استخدام مینماید.

1.. مرتب و اراسته

2..برخورداری از روابط عمومی بالا

3…برخورداری از فن بیان مناسب

4…اشنا به کامپیوتر

5…اشنا به تولید محتوا جهت کلیپ برای پیچ تبلیغشماره تماس