شرکت خدمات بیمه اى آریا آرامین جهت تکمیل کادر منابع انسانى خود از یک کارمند خانم، مسلط کامل به وُرد و اکسل دعوت به همکارى مى نماید:
حقوق وزارت کار+بیمه تامین اجتماعى
محدوده میدان ولیعصر
********شماره تماس