کارخانه مواد غذایی تولید ساندویج های اماده نیازمند کارگر ساده در بخشهای مختلف برای خط تولید میباشد
مجموع حقوق دریافتی ماهانه کارگران ۷میلیون در ماه
ساعت کاری مجموعه ۷صبح تا ۴غروب +اضافه کاری
بیمه تامین اجتماعی
وعده غذایی
جای اسکان مجهز برای کارگران شهرستانی دارد
پاسخگویی تا ۲۱
شرایط سنی اقایان موجه ۱۸سال تا ۳۴سالشماره تماس