کلینیک زیبایی روژان به تعدادی اپراتور لیزر
(کار با دستگاه رولی) نیازمند است.

تمام وقت ساعت کاری ۱۰تا ۸
شنبه تا پنجشنبه
حقوق ثابت ۷میلیون تومان

روزهای زوج سه روز در هفته حقوق ۳۵۰۰
روزهای فرد سه روز در هفته حقوق ۳۵۰۰

شماره تماس

درمانی و زیبایی و بهداشتی, درمانی و زیبایی و بهداشتی در تهرانپارس شرقی