به تعدادی چرخکار. کار ساده
پیش وپشت 4600
سرکمر ودمپا 1100
صنعتی زن. سه سوزنه. کمر کش و دوماکو.
وردست برشکار. الیک زن. زیگزال دوز
. بسته بند شلوار جین. وسط کار
در تولیدی لی دوزی نیازمندیم. خانم و آقا. محدوده میرزائی جنوبی. کار دائم و مزد عالیشماره تماس