به یک وردست برشکار بابت پارچه انداختن نیازمندیم
حقوق خوب
پرداخت سرموقعه حقوق
محیطی آرام و بی سرو صدا
فقط برشکاریه پارچه هست جوان و آقا و خانم سنین حدود ۲۰ تا ۳۰سال تماس بگیرید
کار دائم تر و تمیز
لطفا تماس بگیرید پیام ندیدشماره تماس