صبحانه نهار شام
حمام دستشویی با جای خواب
ساعت کاری از هشت صبح تا چهار هفت تا یازده شب
تمام وقت هست نیم شیفت نیست
اتباع هم پذیرش داریم
جهت کار در کبابی
شستن ظرف زمین پیاز گوجه وغیره….شماره تماس