کمک آشپزواردبه زدن جوجه وکوبیده وکباب پزی.واردبه غذای پرسنلی.حقوق توافقی.ساعت کاری۱۰صبح تا۱۱ونیم شب.باسه وعده غذاهمراه باجای خواب مرتب وحمام.ساعت تماس۱۲ظهرتا۱۲شب.لطفاافرادباسابقه وکاربلدتماس بگیرند.شماره تماس