به تعدادی بیل مکانیکی جهت حفاری ترانشه به عمق ۱.۲۰ و عرض ۶۰ سانت در منطقه استان سیستان و بلوچستان نیازمندیم .
خاک معمولی و نرم بوده . تسویه ماهیانه می باشد .
کار حدودا دو سال بوده و برآورد متری ۱۰ هزار تومان .
تعداد بیل مورد نیاز ۵ دستگاه
شرکت هزینه یک طرف کمرشکن آن هم تا مبلغ ۸ میلیون تومان را پرداخت می نماید .
محل اسکان و خوراک و تهیه گازوئیل با شرکت می باشد .
حداقل کار در ماه ۲۳ روز می باشد .
توضیحات کامل بوده و در صورت توانایی تماس بگیرید و رزومه خود را واتساپ ارسال نمایید .شماره تماس