تعدادی خانم جهت صندوق فروش البسته بیمارستانی داخل بیمارستان نیازمندیم شیفت روز بصورت یک روز درمیان ساعت کاری ۷/۳۰تا ۱۹/۳۰
ویا شیفت شب بصورت یک شب درمیان ساعت کار ۱۹/۳۰تا۷/۳۰
لطفا فقط حوالی تهرانپارس
پیام جواب داد نمیشود فقط تماس بگیریدشماره تماس