اشنایی کامل به اجرا کارهای ساختمانی شامل ابنیه . تاسیسات تنظیمات گزارش کار های روزانه و نوشتن استقرار روزانه پرسنل گرفتنن متریال از انبار مرکزی پروژه و غیره ارایه رزومه کاری الزامیستشماره تماس