شرکت همیار کشاورز ادینه بارما

تولید کننده کودهای کشاورزی

جذب نیرو از سراسر کشور

بازاریاب غیر حضوری (به صورت کار در منزل و دور کاری)

وظایف بازاریابان ایتخدامی فروش انواع کودهای کشاورزی مایع است پس هی نپرسید لطفا

حقوق م***************** هزار تومن ماهانه و ۵ درصد از فروش کل

داشتن روابط عمومی بالا خیلی مهم

برای جزییات بیشتر تماس بگیریدشماره تماس