باشگاه بازی های فکری شارمین جهت تکمیل کادر خود به
۱ نفر ویتر (ترجیحا خانم): ۶.۰۰۰.۰۰۰
۲ نفر نیروی ساده ۳.۵۰۰.۰۰۰
۱ نفر صندوق دار ۳.۵۰۰.۰۰۰
۱ نفر سالن کار ۳.۰۰۰.۰۰۰

با مزایای عالی
لطفا پیام دهید.شماره تماس