نگهبان برای شرکت نفت حقوق ۹ م بیمه غذا مزایا

نگهبان برای مجتمع تجاری ۹ م بیمه

نگهبان سمت پاکدشت ۸ تا۵شرکت حقوق ۷ م بیمه

نگهبان سمت خ فرشته ۱۲.۱۲ حقوق ۸ م بیمه

نگهبان با جای خواب و غذا حقوق ۸ م با بیمه و غذا

نگهبان ۲۴/۴۸سمت شرق تهران .چیتگر حقوق وزارت کار بیمه

نگهبان برای اطلس مال ۱۲.۲۴ حقوق ۷با بیمه وغذا

نگهبان سمت شاد آباد ۱۲.۱۲ حقوق وزارت کار بیمه اضافه کار تا ۷م

نگهبان سمت جنت آباد ۱۲.۲۴ حقوق ۶۵۰۰ بیمه

نگهبان سمت چیتگر ۱۲.۲۴ حقوق ۶۵۰۰ بیمه

نگهبان برج میلاد ۱۲.۲۴ حقوق وزارت کار بیمه

نگهبان شرکت سمت ورامین ۱۲.۲۴ حقوق ۶۳۰۰ بیمه

نگهبان سمت نیاوران مجتمع اداری حقوق ۷ م بیمه

خدمات مجتمع تجاری سمت الهیه حقوق ۸۱۰۰ بیمه غذا

نگهبان ۱۶.۳۲ سمت پارک وی حقوق ۶۳۰۰ بیمه

نگهبان با جای خواب و غذا .بیمه حقوق ۵۷۰۰ سمت تجریش .پاسداران.احمد آباد مستوفی

نگهبان بازنشسته ۱۲.۲۴ حقوق وزارت کار ۵۵۰۰

نگهبان سمت میدان هروی ۸.۱۶ حقوق وزارت کار و بیمه

نگهبان سمت صادقیه ۱۲.۲۴ حقوق ۵۵۰۰ بیمهشماره تماس