به یک حسابدار خانم نیازمندیم
ساعت کاری ۱۰ تا ۵ عصر
لیسانس حسابداری
تسلط کامل به صدور اسناد حسابداری
مسلط به نرم افزار هلو و سپیدار
آشنا به اکسل و ورد 
حسابرسی صورتهای مالی
مغایرت گیری و تهیه گزارشات
اظهار نامه عملکرد
گزارشات فصلی
ارزش افزوده
مسئولیت پذیرشماره تماس