به خانمی ترجیحا منطقه شرق تهران جهت اموردفتری باحوصله و روابط عمومی در دفتر پرستاری از ساعت 9الی 5عصر
شرایط سنی از20تا50ساله
محیط زنانه با امنیت کامل
محدوده دفتر بزرگراه رسالت چهارراه مجیدیه
شرایط حقوق با توجه به توانمندی فرد تعیین میگرددشماره تماس