خانم جهت انجام کار دانشجوی در دفتر نوشین فاکتور وبررسی آن در هفته سه روز ۹صبح تا سه بعدازظهر حقوق توافقی یه هفته بعداز کار سن بین سی تا چهل مجرد آراسته اعتماد کامل لطفا رزومه تون جهت هم کاری به شماره *************ل نماید باتشکرشماره تماس