به چند نفر خانم مجرد جهت لیدری در داخل کشور نیازمندیم.
شرایط سفر را در هر لحظه داشته باشد.
اولین سفر آموزشی خواهد بود
لطفا در صورت نداشتن شرایط پیام ندهید.
به تماس جواب داده نمیشود و فقط از‌طریق‌ واتساپ همین شماره پیام دهید.شماره تماس