۱-شرکت صادرات پوشاک جهت تکمیل نیرو
۲-اشنا ب کامپیوتر
۳-روابط عمومی بالا با تسلطoffice و خوش بر خورد۴
۴-ساعت کار شنبه تا چهار شنبه 9-18 و پنجشنبه ها
9-2
۵-نهار ب عهده شرکت
۶-محیط سالم و کار

لطفا مشخصات خود را در واتساپ با عکس ارائه دهید تنها ارتباط واتساپ میباشد
تماس تلفن جواب داده نمیشودشماره تماس