اگر دخل و خرجت باهم نمی خونه
اگر از کارمندی خسته شدی
اگر شغل دوم با درآمد بالا میخوای
می تونم کمک کنم ب بالا ترین سطح از درامد برسی

مناسب خانم خانه دار،کارمند،سرباز،دانشجو…و تمام افرادی ک جویای شغل دوم هستنشماره تماس