به تعدادی خانوم منجوق دوز کار بلد که قبلا کار کرده اند و ماهر هستن نیازمندیم.
رفت و آمد با خودتون هست .
برای بردن کار نیاز به شناسنامه و یا کارت ملی میباشد.
شماره تماس :
***********شماره تماس