دفترپستی تیپاکس شعبه بهشت جهت تکمیل پرسنل نیازمند راننده باگواهینامه بدون وسیله نقلیه وتوانایی رانندگی با ماشین باری وانت میباشد. متقاضیان درچت دیوار درخواست ورزومه کاری خودرا اعلام کنند.شماره تماس