کافه و رستوران بین المللی مگریز نیاز به مشاغل زیر دارد
1- اشپز ایرانی 8 ساعت کاری 11 الی 7 عصر حقوق 6 میلیون تومان
2- ویتر مجرب و اراسته نیمه وقت از ساعت 4 الی 11 نیم 5500 میلیون تومان و همراه با انعام جدا گانه
3- سالن کار تمام وقت از ساعت 11 الی 11نیم 5 میلیون ماهیانه به همراه انعام جدا گانه
شرایط کار= داری 3 وعده غذایی رایگان- خوابگاه مجهز برای اقایان – هفته ای 1روز اف-2نیم روز مرخصی ماهیانه- بیمه – حقوق به موقعشماره تماس