مجموعه رستوران های اسپریچو جهت تکمیل کادر خود تعدادی سالن کار جذب مینماید ،
مزایا :
۴ روز مرخصی با حقوق در ماه
استراحت روزانه
بیمه ،
۳ وعده غذای پرسنلی ،
بن غذا ،
خوابگاهشماره تماس