کانترکار خانم : ساعت کار ۵ عصر الی ۱۲ شب
کانترکار اقا: ساعت کار ۱۰ صبح الی ۱۲ شب
سن : زیر ۳۰
همراه: اف هفتگی،
همراه بیمه ، وعده غذایی، اف هفتگی، مرخصی ماهانه،
بیمه،
۳ وعده غذایی،
خوابگاه برای آقایان
عیدی و پاداششماره تماس