رستوران ملل توتیا:
جهت تکمیل پرسنل خود به یک سرآشپز فرنگی و پیتزا به سبک ایتالیایی نیازمنداست.
1-نداشتن اعتیادو سلامت کامل.
2-ساعت کاری از ساعت10/30صبح الی12/30شب.
3-صبحانه ناهار شام جای خواب.
آدرس:اشرفی اصفهانی ، ناطق نوری ، تقاطع قانع ، رستوران ملل توتیاشماره تماس