هلدینگ آداک طرح نوین۱را درسال ۱۴۰۱ خدمت عموم مردم اعلام میکند .
میزان سرمایه گذاری مبلغ ۱۰میلیون تومان میباشد.
میزان سود اعطایی ماهانه ۷درصدمیباشد .
هدف مجموعه براین است که سرمایه های اندک را بپذیرد ودرچرخه اقتصادبکاربرده شود.

مجموعه آداک تخصصی درزمینه مالی فعالیت میکند.
مجموعه بعداز به حد نصاب رسیدن اعضا ؛درطول سال و عضویت همراهان سالی ۴بار برای اعضا وام بدون بهره و سود گذاشته است .
خدمات بیمه ای بادرصدی تخفیف برای اعضافعال میشود.
درطول قرارداداعضا ۳بارتورگردشگری خواهیم داشت.
مجموعه آداک طرح سراسری نوین۱ را به مدت ۱ماه اجراخواهد کرد و این طرح۱ماه اعتباردارد هدف جذب سرمایه اندک میباشد و میخواهیم همه مردم درامرسرمایه گذاری و کاری ولو اندک فعال باشندو سودمناسبی دریافت کنند.
پایدارو موفق باشید.شماره تماس