در بیمارستان دامپزشکی شرق تهران نیازمند سرپرست حسابداری می باشم افراد واجد شرایط تماس بگیرند
فردی بسیار باهوش دقیق با سابقه کار حداقل ۵ سال در سمت سرپرست حسابداری بوده باشند.
علاقمند به کارشماره تماس