اپراتور جهت کار در رستوران زنجیره ای به صورت نیم شیفت در منطقه پاسداران
هفته ای یکروز تعطیل
ماهی ۲/۵ روز مرخصی با حقوق
۲/۵ ساعت استراحت روزانه
حقوق شیفت صبح بین ۵ میلیون تا ۶ میلیون
ساعت کاری ۱۱:۳۰ الی ۱۹:۳۰
حقوق شیفت شب بین ۴.۵ تا ۵.۵ میلیون تومان
۱۹:۳۰ الی۲۳:۴۵
ادرس :پاسداران نگارستان ۳شماره تماس