نیاز ب یک نفر شریک در سالن زیبایی
نیاز
با آورده نقدی
در سالنی در حال فعالیت در نارمک -هفت حوض

لطفا اشخاصی ک تمایل ب شراکت در امور زیبایی دارند
تماس بگیرند
این سالن حدود ۱ سال هست ک فعال میباشد

شماره تماس

درمانی و زیبایی و بهداشتی, درمانی و زیبایی و بهداشتی در نارمک