به یک نفر خانم جهت صدور بیمه نامه
سابقه کار در بیمه حداقل یک سال
آشنایی با نرم افزار بیمه ایران برای صدوربیمه نامه
ترجیحا محل سکونت نزدیک به بلوار کشاورز
روابط عمومی بالا

شماره تماس

اداری و مدیریت, اداری و مدیریت در بلوار کشاورز