به تعدادی صندوقدار و کانتر کار خانم با تجربه کاری مرتبط جهت شیفت شب
در فست فوودی معتبر نیازمندیم

ساعت کاری از ساعت 19:00 تا 24:00
بیمه بعد از 45 روز کار کردن
یک روز در هفته آف
شام مهمان ماییدشماره تماس