خانمی منظم و آراسته و دارای فن بیان قوی
23 تا 28 ساله
آشنا به صندوقداری سپند و سپیدز
ساعت کاری 17 الی 24
حقوق 6/300/000
2 روز مرخصی و 2 روز آف در طول ماه

شماره تماس

خدمات فروشگاه و رستوران, خدمات فروشگاه و رستوران در قیطریه