کلادرمرحله اول اخلاق خوب وروابط عمومی بالاباپوشش مناسب ورعایت شئونات اسلامی .طراحی فضای سبزبه صورت 3d وآشنایی باکاره باغبانی داشته باشه درامورباغبانی گیاه شناسی سم شناسی کوداطلاعات داشته باشه.
.وبه یک راننده نیسان باگواهینامه مخصوص وعدم اعتیادوسوسابقه باحقوق بالانیازمندیم
فقط راننده ماشین هستشماره تماس