به دو نفر ظرف شور حرفه ایی ویک نفر کمک آشپز زرنگ جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم.
ظروف چینی و کوچک نداریم. کار سنگینه و هر کس میدونه از عهدش بر میاد تماس بگیره. ساعت کاری 7صبح تا 8شب. صبحانه نهار شام و جای خوابم داریم حقوق خوب. . تاکید میکنم حتما زبر و زرنگ باشد.شماره تماس